Archive for the ‘nowinki biznesowe’ Category

Poprawianie błędów księgowych

W przypadku występowania błędów księgowych należy szybko przechodzić do ich poprawienia. To jednostka gospodarcza posiada obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości, aby księgi rachunkowe prowadzić sprawdzalnie, rzetelnie, bezbłędnie oraz bieżąco. Takie księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne w momencie, gdy są dokonywanie w nich zapisy ukazujące stan rzeczywisty. Są uważane także za sprawdzalne, gdy zapewniają […]

Konta podwójnego zapisu

Konta, które uczestniczą w podwójnym zapisie danej operacji gospodarczej nazywamy kontami związanymi, przeciwstawnymi, jak i korespondującymi. A konta, gdzie zapisuje się operacje w zgodzie z zasadą podwójnego księgowania nazywamy kontami syntetycznymi. Są one wykorzystywane do ujmowania całościowego sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej podmiotu. Poza tym przedstawiają wyniki działalności. Te konta przedstawiają cały proces gospodarczy, […]

Interpretacja operacji gospodarczych

Dokonywanie operacji gospodarczych jest dla nas bardzo cenne. Dzięki nim jesteśmy w stanie prowadzić sprzedaż danych produktów, jak i usług. A ma to na celu liczenie się z kosztami, które wynikają z prowadzenia takiej działalności, prowadzenia sprzedaży, czy wiele innych. Takie wszelkie koszty, jak i zyski z prowadzonej działalności są przedstawione w postaci księgowej, jako […]

Zasada podwójnego zapisu

W przypadku zasady podwójnego zapisu widać, że operacja gospodarcza nie może naruszyć równowagi bilansowej. Wynika to ze stosowania w ewidencji księgowej zasady podwójnego zapisu, czyli podwójnego księgowania. Taka zasada podwójnego zapisu ukazuje nam, ze każda operacja gospodarcza jest zapisywana z zachowaniem zasady przeciwwagi i równowagi. W przypadku zasady przeciwwagi ujmuje się operacje po dwóch różnych […]