Archive for the ‘podstawowe zagadnienia’ Category

Stanowi cenę zakupu

Do ceny zakupu możemy zaliczyć cenę, która jest płacona dostawcy za dany składnik majątkowy. Jest ona pomniejszona o podatek od towarów i usług, który podlega odliczeniu. W momencie importu taka cena zakupu jest ustalona według kursu zastosowanego w dokumencie SAD, jak i zwiększa się o obciążenia z tytułu cła, podatku akcyzowego, obciążeń o charakterze publiczno […]

Cena sprzedaży netto

Prowadzenie sprzedaży jest bardzo poważnym zadaniem. Zapewne staramy się pozyskać jak największą ilość klientów. To oni będą mogli zapewnić nam zysk z prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Możliwości działania na rynku jest bardzo wiele. Do świetnego rozwiązania można zaliczyć utworzenie działalności internetowej. W ten sposób będzie prowadzili sprzedaż online. Pozyskiwanie internautów, to zadanie które wymaga odpowiednich […]

Najczęstsze błędy księgowe

Są rzadziej, jak i częściej spotykane błędy księgowe. Do najczęstszych możemy zaliczyć zaksięgowanie operacji na niewłaściwych kontach, zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie, zaksięgowanie operacji na właściwych konta, ale w błędnej kwocie, po niewłaściwych stronach. Może dotyczyć to także opóźnienia zapisu księgowego, czy pominięcia operacji gospodarczej, jej wielokrotne księgowanie. Takie błędy są ujawnione w urządzeniach […]

Konta pasywów bilansowe

W księgowości danej jednostki gospodarczej pojawia się także konto pasywów bilansowe. One służy nam do ewidencji zmian, które zachodzą w składnikach pasywów. Z pasywów bilansu uwzględniają oni swoje saldo początkowe, natomiast w pasywach jest przedstawione saldo końcowe. Do przykładu takiego konta pasywnego możemy zaliczyć zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty bankowe, czy kapitał podstawowy. […]

Konta aktywów bilansowe

Także konta aktywów bilansowe ukazują nam, że przedmiotem ewidencji są składniki aktywów. Tak więc od aktywów bilansu uwzględniają one swój stan początkowy, a do aktywów przekazują stan końcowy. Do przykładu takiego konta aktywnego możemy zaliczyć rachunek bieżący, długoterminowe aktywa finansowe, materiały, towary. Takie konta aktywne działają w taki sposób, że po stronie debetowej przedstawione są […]

Stanowią konta bilansowe

To konta bilansowe służą do ewidencji zmian, które zachodzą w aktywach, jak i pasywach. W przypadku każdej pozycji bilansu tworzy się odrębne konto. Zadaniem konta bilansowego jest wykazywanie zmian, które są spowodowane przez zachodzące w danym okresie operacje gospodarcze. Na przykład zdecydowanie się na pewne inwestycje finansowe mogły poprawić sprzedaż, czy pozyskanie nowych klientów dla […]

Podział kont księgowych

Co do kont księgowych możemy zaznaczyć, że konta wynikowe służą do ewidencji operacji wynikowych. Głównie są one związane z osiąganymi przychodami, ponoszonymi kosztami. A same salda takich konta na koniec okresu sprawozdawczego są przedstawione w rachunku zysków i strat. W przypadku kont pozabilansowych widać, że salda nie są ujmowane w bilansie, jak i rachunku zysków […]

Zapisy kont księgowych

Ważny w przypadku księgowania jest zapis kont księgowych. Na temat zapisów prowadzonych na kontach księgowych mów nam wiele ustawa o rachunkowości. Wskazuje ona, ze takie zapisy powinny przedstawiać określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu, jego datę, gdy różni się od dokonania operacji, datę dokonania operacji gospodarczej, zrozumiały tekst, skrót, kod […]

Elementy konta księgowego

Konto księgowe składa się z odpowiednich elementów. Do nich możemy zaliczyć nazwę, która jest dostosowana do treści ujmowanych na nim składników, zjawisk gospodarczych. Poza tym istnieje odpowiedni symbol cyfrowy, który jest podporządkowany miejscu, jakie dane konto zajmuje w Zakładowym Planie Konto. W przypadku strony lewej dostrzegamy debet, czy zamienna nazwę winien, natomiast prawa strona to […]

Graficzny układ konta

W przypadku bilansu przedstawia się jeszcze graficzny układ konta. Jest on różny. W praktycznych rozwiązaniach takie konta są prowadzone w postaci tabel w układzie jednostronnym, czy dwustronnym. Na początek dotyczy to symbolu i nazwy konta, gdzie jest przedstawiona data zapisu, nr dowodu, jak i jego treść. Taki graficzny układ konta wydaj się być bardzo przejrzysty, […]