Konta pasywów bilansowe

W księgowości danej jednostki gospodarczej pojawia się także konto pasywów bilansowe. One służy nam do ewidencji zmian, które zachodzą w składnikach pasywów. Z pasywów bilansu uwzględniają oni swoje saldo początkowe, natomiast w pasywach jest przedstawione saldo końcowe. Do przykładu takiego konta pasywnego możemy zaliczyć zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty bankowe, czy kapitał podstawowy. Takie konta pasywów przedstawiają się w taki sposób, że po stronie kredytowej ujmowane są zwiększenia występujące w danym składniku, po stronie kredytowej wpisujemy stan początkowy danego składnika pasywów, a po stronie debetowej księguje się zmniejszenie danego składnika, natomiast saldo końcowe konta pasywnego jest kredytowe. Może być ono także równe zeru. Lepsza forma prowadzenia księgowości w jednostce gospodarczej jest możliwa przy pomocy wykorzystania odpowiednich programów księgowość i rachunkowość. To one zapewniają nam odpowiednie zapisywanie wszelkie operacji gospodarczych, które których zachodzi wewnątrz, jak i zewnątrz takiej działalności. Trzeba wspomnieć o tym, że operacje gospodarcze zapisuje się, jak i przedstawia w odpowiednim sprawozdaniu. Dzięki temu możemy mieć całkowity obraz operacji gospodarczych, które zostały przeprowadzone wewnątrz naszej działalności, firmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.