Konto Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi prowadzić ewidencję związaną ze wszelkimi stosunkami występującymi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Najważniejszy z nich to oczywiście wypłata wynagrodzeń. Księgowy powinien zapisywać je na koncie bilansowym i rozrachunkowym Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Po jego stronie Winien księguje się potrącenia od wynagrodzenia w liście płac. Należą do nich obowiązkowe potrącenia, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne, składka ubezpieczenia zdrowotnego oraz należna zaliczka na podatek dochodowy. Do potrąceń dobrowolnych możemy na przykład zaliczyć: składki na związki zawodowe, do Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i na PZU. Istnieją jeszcze potrącenia egzekucyjne. Przykładem jest kwota alimentów do zapłaty. Strona debetowa tego konta zawiera również wypłatę zaliczek dla pracownika na poczet wynagrodzenia oraz wynagrodzenie netto. Z kolei strona Ma konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ma zaksięgowane zobowiązania pracodawcy wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń brutto naliczonych w liście płac. Konto to koresponduje między innymi z kontami: Rozrachunki z ZUS, Rozrachunki z budżetami i Pozostałe rozrachunki. To również konta bilansowe, rozrachunkowe, na których księgowane są należności i zobowiązania wobec odpowiednich instytucji i innych podmiotów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.