Stanowi cenę zakupu

Do ceny zakupu możemy zaliczyć cenę, która jest płacona dostawcy za dany składnik majątkowy. Jest ona pomniejszona o podatek od towarów i usług, który podlega odliczeniu. W momencie importu taka cena zakupu jest ustalona według kursu zastosowanego w dokumencie SAD, jak i zwiększa się o obciążenia z tytułu cła, podatku akcyzowego, obciążeń o charakterze publiczno prawnym. Także przy pomocy średniego kursu następuje wycena składników majątkowych. A jest ona przedstawiona w walutach obcych. Następnie wycenę prowadzi się po obowiązujących na dany dzień średnim kursie, który jest ustalony dla danej waluty przez NBP. Do takich działań cenowych musi dochodzić podczas importu. Dlatego należy być przygotowanym na takie koszty. Warto jednak zdecydować się na pewne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej, które miałyby służyć zminimalizowaniu pewnych kosztów prowadzenia działalności. Ma to na celu szkolenie także kadry pracowniczej. Dzięki temu wydajność pracy będzie widoczna na wyższych obrotach. Większy dochód będzie możliwy dla naszej działalności także w sytuacji, gdy zdecydujemy się na odpowiednie inwestycje marketingowe. Ich poziom wydaje się być bardzo wysoki. Trzeba więc zdecydować się na takie działania, które gwarantują nam określony zysk. Dobrze jest więc sprawdzić skuteczność pewnych reklam.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.