Wskaźniki rotacji zapasów

Przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem materiałowym, towarowym lub wyrobami gotowymi powinno utrzymywać ich zapasy na najlepszym poziomie. Takim, który pozwoli na utrzymanie ciągłości sprzedaży lub produkcji. Istnieją dwa znane wskaźniki, których obliczenie pozwala to określić. Pierwszy z nich to wskaźnik rotacji zapasów w dniach. Określa on przez ile dni zapasy są magazynowane w przedsiębiorstwie. Oblicza się go według wzoru: przeciętny stan zapasów pomnożony przez 365 dni i podzielony przez przychody ze sprzedaży. Wysoki stan tego wskaźnika świadczy długim zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach. Z kolei zbyt niski stan może spowodować wstrzymanie sprzedaży lub produkcji. Drugim wskaźnikiem jest wskaźnik rotacji zapasów w razach. Określa on ile razy w ciągu roku zapas jest odnawiany. Ile razy nastąpił pełen obrót zapasami. Wyższy poziom wskaźnika świadczy o niewielkim zamrożeniu środków pieniężnych, czyli o efektywnym gospodarowaniu zapasami. Z kolei niski poziom może świadczyć o nagromadzeniu zbędnych zapasów trudno zbywalnych. Wskaźniki te pozwalają na szybkie określenie tego, jak efektywne jest nasze gospodarowanie zapasami. W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyników odnośnie poszczególnych pozycji zapasów, można obliczać te wskaźniki odrębnie dla zapasów materiałowych, towarowych i wyrobów gotowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.